Уведомление за защита на личните данни

1.Обща информация

а) Преамбюл

Следните известия за защита на данните са предназначени да Ви информират за обработката на Вашите лични данни и Вашите права относно тази обработка съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и допълнителните приложими закони за защита на данни.

б) Администратор на лични данни

Ние, Хоумпласт Инженеринг ООД (наричано за кратко „Хоумпласт“), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204740644, със седалище и адрес на управлениерайон гр. София р-н Витоша, п.код 1618, МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ 43Б, сме администратори съгласно ОРЗД и следователно сме отговорни за обработката на данни, както е обяснено по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу.

в) Длъжностно лице за защита на личните данни

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за контакт:

Хоумпласт Инженеринг ООД,  София, бул. Черни Връх 154 България, Длъжностно лице за защита на личните данни, моб. тел. +359886089613; E-Mail: dimitrov@home-plast.bg

2.За какви цели и на какво основание обработваме личните Ви данни?

 1. a) Клиентска регистрация

Ние ще обработваме личните данни, събрани чрез формуляра за регистрация на клиенти и по време на предстоящи бизнес сделки, с цел и на основание сключване и изпълнение на клиентски договор и отпечатване на Вашата клиентска карта. Тъй като сключваме договори само с търговци и самоосигуряващи се лица, е необходима клиентска карта за посещение на нашите магазини и за закупуване на стоки от нас.

б) Маркетинг и анализ на клиенти

Ние ще обработваме всички Ваши лични данни, събрани чрез формуляра за регистрация на клиенти и по време на всяка следваща бизнес сделка, и за целите на взаимоотношенията и анализа на клиентите. Това включва проучване на пазара, проучвания за обратна връзка и удовлетвореност на клиентите, анализ на клиентите, сегментиране на клиентите и профилиране, за да можем да предложим стоки, промоции и услуги, които биха представлявали интерес за клиентите, както и анализ на покупките – т.е. покупки на клиенти, повторна покупка на определени стоки и дати на покупка. Също така ще се свържем с вас за тези цели чрез електронна поща, SMS, вайбър, телефонно обаждане, поща. За горепосочените цели Вашите данни ще се съхраняват в нашия склад за данни и ще бъдат обогатени с данни, които събираме от обществени източници (например от Търговския регистър). Това обработване е основано на легитимния ни интерес за подобряване на нашите услуги и взаимоотношенията с Вас, което е ключов фактор за нашия успех в бизнеса. Данните, които събираме и съхраняваме, ни помагат да научим повече за Вашите интереси и нужди. Това ни дава възможност да ги разгледаме и да действаме по съответния начин, т.е. чрез персонализирана комуникация, ако сте дали съгласието си за това.
Всички Ваши лични данни, които са събрани от регистрационната форма на клиента и по време на всяка следваща бизнес сделка, също ще бъдат обработени от нас с цел предоставяне на информация за рекламни и маркетингови кампании по пощата и/или физическото посещение в нашите магазини. Това обработване се основава на нашия легитимен интерес да Ви информираме за нашите оферти и услуги и да разширим отношенията ни с вас. Ако ни дадете предварително съгласие, ние също ще използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим нашата маркетингова информация чрез електронна поща, SMS, вайбър, телефон или поща. Това обработване е основано на дадено съгласие от Ваша страна.

3.Какви са личните Ви данни, които обработваме?

а) За целите на регистрация като клиент в Хоумпласт Инженеринг ние обработваме следните данни:

 • име на клиента (името на Вашата фирма), бранш, правна форма, служебен адрес за фактуриране, служебен или личен телефонен номер, ЕИК, данни за поне едно упълномощено лице за пазаруване (например собственик на фирмата), позиция на лицето, упълномощено за покупка (например собственик или закупчик)

б) За целите на маркетинг и анализ на клиенти

 • Име на клиента, електронна поща, SMS, вайбър, телефон или поща;

Вашите данни не са обект на автоматизирано взимане на решение от страна на Хоумпласт Инженеринг за нито една от посочените цели.

Хоумпласт Инженеринг не обработва данни на лица под 18 години.

 1. Получатели на данни

Ние сме франчайзинг партньор на Ролпалст ЕООД, която работи в международен мащаб. За да се постигнат гореспоменатите цели в точки 2.a) и б), ние използваме доставчици на услуги, съответно упълномощени съгласно чл. 28 ОРЗД, например нашите доставчици на хостинг, платформи и услуги за поддръжка, за отпечатване на идентификационния номер на клиента, който получавате от нас или от нашите доставчици на услуги за изпращане на електронна поща, SMS и Viber свързване с нас, отпечатване и разнос на персонализирани рекламни материали или онлайн таргетиране. Те са външни доставчици на услуги и доставчици на услуги в рамките на Хоумпласт, като например съвместните центрове за услуги на Хоумпласт, разположени във и извън Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Ние гарантираме, чрез договорни споразумения, че тези доставчици на услуги обработват лични данни в съответствие с европейското законодателство за защита на данните, за да гарантират високо ниво на защита, дори, ако личните данни се прехвърлят в трета страна, за която няма прието решение за адекватност нивото на защита за лични данни на Комисията на ЕС. Никакви други прехвърляния на лични данни не се правят на други получатели, освен ако нямаме това задължение по закон. За повече информация относно подходящата защита на международните данни или копирането им, моля свържете се с нашия служител по защита на данните по електронната поща на адрес: dimitrov@home-plast.bg

 1. Задължително / доброволно предоставяне на данни

Предоставянето на следните данни е необходимо за сключването на договор с Вас и за да можем да обработим Вашата клиентска регистрация: име на клиента (името на Вашата фирма), бранш, правна форма, служебен адрес за фактуриране, служебен телефонен номер, ЕИК, данни за поне едно упълномощено лице за пазаруване (например собственик на фирмата), позиция на лицето, упълномощено за покупка (например собственик или закупчик).

Останалите данни, събрани в процеса на регистрацията, се предоставят от вас доброволно. Не сте длъжни да предоставяте тази лични данни и тези данни не са законово изискване, за да се сключи договор. Ако не предоставите тези лични данни, това няма да доведе до неблагоприятни последствия за Вас

 1. Продължителност на съхранение на данните

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до прекратяване на отношенията, освен в случаите, когато сме задължени по закон да съхраняваме допълнително данните Ви за целите на предоставянето им на публични органи, например на данъчните власти. Това съхранение и прехвърляне на Вашите лични данни на публични органи с цел изпълнение на правно задължение е основано на чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД.

 1. Вашите права:

Като субект на данните, можете да се свържете с нашето Длъжностно лице за защита на личните данни по всяко време с писмено уведомление на посочените в точка 1 буква в), данни за контакт, да упражнявате правата си съгласно ОРЗД. Тези права са следните:

 • Правото да получава информация за обработката на данни и копие на обработените данни.
 • Право на изискване за поправка на неточни данни или попълване на непълни данни.
 • Правото да изисква изтриване на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, информацията относно други искания за заличаване.
 • Право да изисква ограничаване на обработката на данни.
 • Правото да получава личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат и да изисква предаването на тези данни на друг администратор.
 • Право на възражение срещу обработката на данни, за да я спре.
 • Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни въз основа на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето.
 • Правото да подадете жалба в надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако смятате, че обработката на данни е нарушение на ОРЗД или приложимото законодателство за защита на личните данни.

При промени в закона може да се наложи промяна на Уведомлението за защита на данните. За подобни промени, ще Ви информираме своевременно на предоставените от Вас данни за контакт – служебен телефон, пощенски адрес или служебна електронна поща. Доколкото промените засягат обработката, която се основава на Вашето съгласие, при необходимост ще Ви помолим за ново съгласие.

Защита на личните данни на home-plast.bg

 

           Уведомление във връзка със защитата на личните данни на home-plast.bg 1. Обща информация

А) Въведение

Благодарим Ви, че проявявате интерес към нашия уебсайт и нашите онлайн услуги! Данните са основата за доброто обслужване. Но най-важният ни актив е доверието на нашите клиенти. Защитата на данните за клиентите и използването им, само както нашите клиенти очакват от нас, е основен приоритет за нас. Ето защо спазването законовите разпоредби описани в Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) за нас е естествено. Можете да се запознаете с нашето Уведомление за защита на личните данни.

Б) Администратор на лични данни

Ние, Хоумпласт Инженринг ООД (наричано за кратко „Хоумпласт“), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204740644, със седалище и адрес на управление: Майстор Алекси Рилец 43Б, София 1618, сме администратори съгласно ОРЗД и следователно сме отговорни за обработката на данни, както е обяснено по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните, чийто данни за контакт можете да намерите по-долу.

В) Длъжностно лице за защита на личните данни

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за контакт:

Хоумпласт Инженеринг ООД, бул. Черни Връх 154  София, България, Длъжностно лице за защита на личните данни моб. тел. +359 886089613; E-Mail: dimitrov@home-plast.bg

 

 1. Обработка на лични данни по време на ползване на нашия уебсайт

Данните, които се записват при посещение на нашия уебсайт и използването на нашите онлайн услуги, биват:

 • IP адресът на използваното устройство;
 • датата и часът на посещението;
 • типът на браузъра и операционната система на крайното устройствo;
 • разглеждани страници.

Тези данни се събират за целите на сигурността и за оптимизиране и подобряване на нашите онлайн услуги. Наш легитимен интерес е да защитаваме нашия уебсайт и да подобряваме услугите си. Всяка друга обработка на данните, с изключение на статистически цели в анонимна форма, се извършва само в рамките на обхвата на това уведомление за защита на данните. В допълнение, личната информация ще бъде запазена, само ако я предоставите сами, например в контекста на регистрация, проучване, конкурс, онлайн заявление или изпълнение на договор. Взети са подходящи мерки за сигурност, за да подсигурим криптирането на данните по време на регистрационния процес, т.е. да бъдат защитени от неразрешен достъп. Допълнителна информация, по-специално за технологиите, които използваме, може да бъде намерена по-долу. Ако прехвърляме данни на трети страни, ние гарантираме, чрез договорни споразумения, че тези доставчици на услуги обработват лични данни в съответствие с европейското законодателство за защита на данните, за да гарантират високо ниво на защита. Личните данни, които са споделени с нас чрез нашия уебсайт, се съхраняват само за изпълнението на целта, за която са ни поверени.

А) Регистрация за нюзлетър (онлайн бюлетин)

Ако желаете, можете да се регистрирате за получаване на нашия нюзлетър през уебсайта ни, като попълните регистрационната форма (https://home-plast.bg/contact/ )Ако попълните регистрационната форма и изпратите личните си данни към нас или сте се съгласили да получавате нюзлетър от нас по време на регистрацията Ви като клиент на Хоумпласт, ще получавате имейли от нас на посочения имейл адрес. Личните данни, които се събират чрез регистрационната форма, ще бъдат обработвани само за целите на изпращането на имейли и само след като сте дали съгласието си за тази обработка. Ако отворите нюзлетър, т. нар. проследяващ код се използва за проследяване на отварянето. Този процес запазва следните данни в сайта: имейл адрес, нюзлетър, дата и час на отваряне. Връзките (линковете) в нашите нюзлетъри съдържат проследяваща информация, която ни позволява да разберем кои линкове са предизвикали вашия интерес да кликнете върху тях. Следната информация се запазва в сайта чрез проследяване на линковете: имейл адрес, нюзлетър, линк, дата и час. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани, докато не се отпишете от получаване на нашите нюзлетъри чрез връзката „Отписване“ или друг текст със същото значение, разположен под всеки нюзлетър, който получавате от нас. Ако се отпишете, Вашите лични данни ще бъдат изтрити без неоснователно забавяне. Обърнете внимание, че няма да получавате повече актуални оферти и специални отстъпки, ако личните Ви данни бъдат изтрити.

Б) Форма за контакт

Можете да използвате контактната форма (https://home-plast.bg/contact/ ) на нашия сайт, за да свържете с нас по всякакъв повод. Личните данни, които вие въвеждате в контактната форма, ще бъдат обработени само за целите на отговора на запитването Ви и само сте дали съгласие за обработването им.

В) „Бисквитки“ и проследяване

За да направим посещението Ви на нашата интернет страница по-привлекателно и да дадем възможност за използването на определени функции, ние използваме т. нар. „бисквитки“ на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се запазват на вашето крайно устройство. Някои от „бисквитките“, които използваме, се изтриват след края на сесията на използване на браузъра, т. е. след затваряне на браузъра Ви (така наречените „сесийни бисквитки“). Други бисквитки остават на крайното Ви устройство и позволяват на нас или на нашите партньорски компании да разпознаваме Вашия браузър при следващото Ви посещение („постоянни“ бисквитки). Можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да бъдете информирани отделно за настройката на бисквитките и да решавате поотделно за приемането им или да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или изцяло. За повече информация, вижте помощната функция на вашия уеб браузър. Ако бисквитките не бъдат приети, функционалността на нашата интернет страница може да е ограничена. В информацията по-долу ще разгледаме определени бисквитки.
Ние правим разлика между необходимите „бисквитки“ и рекламните „бисквитки“. Необходимите „бисквитки“ се изискват за правилното функциониране на нашата интернет страница. Отхвърлянето на тези „бисквитки“ ще промени потребителското Ви преживяване при разглеждането на нашата страница и поради това някои услуги на нашата интернет страница няма да бъдат използваеми. Ако все пак желаете да деактивирате конкретни видове „бисквитки“ от нашия уебсайт, можете да разгледате опциите тук: https://www.metro.bg/cookie-settings.
Рекламните „бисквитки“ са описани по-долу. Посещавайки сайта ни и приемайки информацията от „банера за бисквитките“, вие се съгласявате с обработката на данни чрез тези „бисквитки“. 

1) Google Analytics
Ние също така използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. (“ Google „). Google също използва „бисквитки“. Информацията, генерирана от „бисквитките“ относно Вашето използването на тази интернет страница, се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google съкращава предварително вашия IP адрес за държави-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаден на сървъра на Google в САЩ и съкратен там.  От името на администратора на тази интернет страница, Google ще използва тази информация, за да извърши оценка на Вашето използване на интернет страницата, за да състави отчети за дейността на страницата и за да предостави на администратора на страницата други услуги, свързани с използването на уебсайтове и Интернет. IP адресът, предаван от вашия браузър в контекста на Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google. Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете приложимите настройки на Вашия браузър. Можете да предотвратите събирането на генерирани от „бисквитките“ данни (включително и IP адреса ви) и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приложението достъпно на следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Друга функция на Google Analytics, която използваме, се нарича Google Signals (Гугъл Сигнали). Google Signals събира данни от различни устройства от потребители, които са влезли в профила си в Google от няколко устройства и са активирали персонализирането на реклами в собствения си профил. Това включва потребители, които са влезли в профил в Gmail, Google+, YouTube, Google Play и всички други платформи на Google. Тази функция ни позволява да създаваме персонализирани преживявания за нашите потребители, като им показваме кампании, които ги интересуват, събираме данни от няколко устройства и анализираме тяхното поведение, като използваме специфични доклади, в които не събираме лична идентифицираща информация. За повече информация относно персонализирането на реклами, моля, посетете https://support.google.com/ads/answer/2662856?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en.  

2) Google Ads 
Като клиент на Google Ads, ние използваме Google Conversion Tracking. Това е услуга предоставена от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Google Ads се използва за показване на страници от metro.bg в Google  рекламно пространство. Ако влезете на нашата интернет страница чрез реклама от Google, Google Ads създава „бисквитка“ във вашето крайното устройство („бисквитка за реализации“). Тази „бисквитка“ изтича след 30 дни. Тя не се използва за лична идентификация. Ако срокът на бисквитката не е изтекъл, когато посещавате определени страници, ние и Google можем да видим, че някой е кликнал върху рекламата и е бил препратен към нашата страница. Всеки клиент на Google Ads получава различна „бисквитка“. Следователно, „бисквитките“ не могат да бъдат проследени чрез уебсайтовете на клиентите на Google Ads. Информацията, събирана от „бисквитката“ за реализации, се използва за генериране на статистически данни за реализации за клиенти на Google Ads, които са избрали опцията за проследяване на реализациите. Клиентите на Google Ads виждат общия брой потребители, които са кликнали върху тяхната реклама и са били пренасочени към страница с маркер за проследяване на реализациите. 
Повече информация можете да намерите в Декларацията за поверителност на Google тук: https://policies.google.com/privacy. Ако не желаете да участвате в процеса на проследяване, можете да отхвърлите настройката за „бисквитки“. Ако не желаете да участвате в процеса на проследяване, можете да отхвърлите настройката на „бисквитката“, необходима за това, като за целта например можете да използвате настройките на браузъра си и генерално да деактивирате автоматичното запазване на „бисквитки“. Можете също така да ги деактивирате, като изберете да блокирате „бисквитките“ от домейна googleadservices.com.

3) Double Click by Google
Чрез Doubleclick by Google ние използваме услуга на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“), за да показваме подходящи за Вас реклами. За тази цел се използват „бисквитки“, които не съдържат никаква лична информация.
Чрез тези “бисквитки“ се отбелязва кои уебсайтове посещава потребителят, от какво съдържание се интересува и на кои предложения е кликнал; освен това, „бисквитките“ събират и техническа информация за браузъра и операционната система, за препращащи уебсайтове, за времето на посещение, както и допълнителна информация за използването на онлайн оферти. Събира се и IP адресът на потребителя, който се съкращава за държавите членки на Европейският съюз или Европейското икономическо пространство и само в изключителни случаи се предава изцяло на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Google може да свърже горепосочената информация с такава от други източници.
Doubleclick „бисквитките“ използват псевдонимен идентификационен номер, зададен на браузъра Ви, за да проверят дали рекламите се показват и върху тях се кликва. Това позволява на Google и на партньорските му сайтове да показват реклами въз основа на предишни посещения на страници на Хоумпласт или други уебсайтове. Информацията, генерирана от „бисквитките“ на Doubleclick, се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Google спазва разпоредбите за защита на данните на споразумението „Щит за лични данни” в отношенията между САЩ и ЕС и е сертифициран по отношение на „Щита за лични данни“. Данните ще бъдат прехвърляни на трети страни само в рамките на законовите разпоредби или при обработката на данни за поръчки. Ако сте съгласни със запазването на „бисквитките“, но не желаете да използвате Doubleclick „бисквитки“, можете да направите това на следния линк: https://www.google.com/settings/ads/onweb/, като изтеглите и инсталирате приставка за браузърa, която деактивира услугата Doubleclick by Google. 

4) Facebook Pixel
Ние използваме Facebook Pixel, инструмент, управляван от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, или, ако се намирате в ЕС, от Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook“), на нашата интернет страница с цел анализ, оптимизиране и икономическа експлоатация на уебсайта. С помощта на Facebook Pixel, Facebook има възможност да определи посетителите на нашата интернет страница като целева група за показването на реклами във Facebook. Съответно, ние използваме Facebook Pixel, за да показваме рекламите, които публикуваме във Facebook само на потребители на Facebook, които са проявили интерес към нашата интернет страница. Това означава, че с помощта на Facebook Pixel ние искаме да се уверим, че нашите Facebook реклами съответстват на потенциалния интерес на потребителите и не са досадни. Можем също така да използваме Facebook Pixel за проследяване на ефективността на рекламите във Facebook за целите на статистически и пазарни проучвания, като видим дали потребителите са били пренасочени към нашата страница след кликване върху реклама във Facebook (така наречените „реализации“ или „взаимодействие с посетителите“). В този случай, обработването е с правно основание чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от ОРЗД. Facebook Pixel се задейства директно от Facebook, когато посещавате нашата интернет страница, и може да съхранява „бисквитка“ на вашето устройство. Ако след това влезете във Facebook или посетите Facebook, докато сте вписани в профила си, то посещението на нашата страница ще бъде записано в профила Ви. Събраните за Вас данни са анонимни за нас, така че не ни се предоставя никаква информация за самоличността на потребителите. Въпреки това, Facebook съхранява и обработва данните, така че да е възможна връзка със съответния потребителски профил. Това означава, че профили на потребители могат да бъдат създадени от обработените данни. Facebook обработва данните в съответствие с Политиката за поверителност на Facebook. Можете да намерите повече информация за това как функционира Facebook Pixel и изобщо за това как се показват рекламите във Facebook в Политиката за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/policy.
Можете да откажете събирането на пиксели във Facebook и да използвате информацията си за показване на реклами във Facebook. За да конфигурирате какви типове реклами да виждате във Facebook, можете да отидете на страницата създадена от Facebook, и да следвате инструкциите за настройки на реклами:  https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Настройките са независими от платформата, т.е. те се прилагат за всички устройства, като настолни компютри или мобилни устройства. 
Можете да възразите срещу използването на „бисквитки“ за проследяване и рекламни цели, чрез страницата за отказване – Network Advertising Initiative’s –  http://optout.networkadvertising.org/. Можете да направите това също и чрез сайта http://www.aboutads.info/choices или на европейския уебсайт http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

5) Optimizely
За да оптимизираме нашия уебсайт, използваме инструмента „Optimizely”. „Optimizely” се предлага и управлява от Optimizely Inc., 631 Howard str. Suite 100, San Francisco Califiornia 94105 USA. „Optimizely” използва „бисквитки“, за да анализира използването на определени части от нашия уебсайт. Това ни позволява да поставяме и показваме оферти и друга информация, достъпна на нашия уебсайт, по най-добрия възможен начин. IP адресът, събран в този контекст от посетителите на нашия уебсайт, се анонимизира и прехвърля на „Optimizely” сървър в САЩ за оценка и съхранение. Информацията не се комбинира с други данни от „Optimizely”. Ние гарантираме, чрез договорни споразумения, че „Optimizely” обработват лични данни в съответствие с европейското законодателство за защита на данните, за да гарантират високо ниво на защита. Освен това „Optimizely”  е сертифицирана в съответствие с Щита за личните данни на ЕС и САЩ (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).  Потребителите могат да прекратят събирането и обработката на данни от „Optimizely” по всяко време, като следват инструкциите, описани на https://optimizely.com/opt_out.

6) Google Maps
Нашата интернет страница използва приставката на Google Maps, за да покаже местоположението на магазините ни. Тази услуга се предлага от Google. Обработването е с правно основание чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от ОРЗД. В наш законен интерес е да Ви предоставим карта с търговските ни обекти. Целта и обхвата на събирането на данни, както и по-нататъшната обработка и използване на данните от Google, както и вашите права и опции за настройка за защита на вашата поверителност, можете да откриете в информацията за защита на личните данни на Google на адрес: https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

7) Google reCAPTCHA
За някои наши регистрационни форми и формуляри за контакт, предлагани на нашия сайт, използваме услугата reCAPTCHA, предлагана от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Google). reCAPTCHA се използва главно за разграничаване на реален човек от „злонамерен“ софтуер (т. нар. бот). reCAPTCHA събира и изпраща на Google следните данни: IP адрес, „бисквитките“ на Google през последните 6 месеца, брой кликвания или докосвания на рекламни банери в зависимост от устройството, дата, езиковите настройки на използвания браузър, CSS информация за страницата и всички Javascript обекти. Допълнителна информация за Google reCAPTCHA, както и политиката за поверителност на Google, можете да намерите на: https://policies.google.com/privacy.
Наш законен интерес е да защитим нашия уебсайт, както и клиентските регистрационни форми, от злонамерени атаки, както и да се уверим, че достъп имат само реални хора, а не ботове.

 

Г) Връзки към социални медии

Нашите уебсайтове съдържат и линкове към Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram и др. В този случай прехвърлянето на данни към споменатите социални медийни оператори става, само когато е натиснат съответният бутон на иконата илюстрираща връзката. Ако кликнете върху такъв бутон, се отваря страницата на съответната социална мрежа. Там можете да публикувате информация за нашите продукти съгласно правилата на социалния медиен оператор.

Можете да използвате официалните ни профили за контакт и в различните социални мрежи, както и други официални публични профили на компанията. Такива са нашите: Facebook страница (https://www.facebook.com/rollplast.home.plast/), YouTube канал (https://www.youtube.com/channel/UCWXN6x_bq9fAEYqFfwU1fcw ) (https:// www.linkedin.com/company/25169617/), LinkedIn) , Instagram профил (https://www.instagram.com/homeplast_vitosha/) и др. Личните данни, които вие изпращате чрез лично съобщение, ще бъдат обработени само за целите на отговора на запитването ви. Не носим отговорност за информацията и личните данни, които споделяте доброволно на нашите официални профили, без изрично да са поискани от Вас.

Д) Получатели на данни

 Ние гарантираме, чрез договорни споразумения, с доставчици на услуги обработват лични данни в съответствие с европейското законодателство за защита на данните, за да гарантират високо ниво на защита, дори, ако личните данни се прехвърлят в трета страна,   за която няма прието решение за адекватност нивото на защита за лични данни на Комисията на ЕС. Никакви други прехвърляния на лични данни не се правят на други получатели, освен ако нямаме това задължение по закон. За повече информация относно подходящата защита на международните данни или копирането им, моля свържете се с нашия служител по защита на данните по електронната поща на адрес: dimitrov@home-plast.bg

Е) Задължително/Доброволно предоставяне на данни и Период на съхранение

Предоставянето на вашите лични данни е доброволно. Вие не сте длъжни да предоставяте вашите лични данни. Ако не предоставите личните си данни, това няма да доведе до каквито и да било последици за Вас, с изключение на това, че няма да можете да използвате нашите услуги. Личните данни, предоставени ни чрез уебсайта ни, ще бъдат съхранявани само, докато целта, за която са били обработени, е изпълнена, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение.

 1. Вашите права

Като субект на данните, можете да се свържете с нашето Длъжностно лице за защита на личните данни по всяко време с писмено уведомление на посочените в точка 1 буква в), данни за контакт, да упражнявате правата си съгласно ОРЗД. Тези права са следните:

 • Правото да получава информация за обработката на данни и копие на обработените данни.
 • Право на изискване за поправка на неточни данни или попълване на непълни данни.
 • Правото да изисква изтриване на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, информацията относно други искания за заличаване.
 • Право да изисква ограничаване на обработката на данни.
 • Правото да получава личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат и да изисква предаването на тези данни на друг администратор.
 • Право на възражение срещу обработката на данни, за да я спре.
 • Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни въз основа на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето.
 • Правото да подадете жалба в надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако смятате, че обработката на данни е нарушение на ОРЗД или приложимото законодателство за защита на личните данни.